GDPR

  INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Prevádzkovatelia:

  KOVAL & spol., s.r.o.,IČO:31605851, Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica zapísaná v OR OS BB, oddiel: Sro, vložka číslo: 1904/S;

  KOVAL & spol., advokátska kancelária, s.r.o. Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 648 892 Zapísaná v OR OS BB, v odd.: Sro, vložka č.: 11627/S

  JUDr. Zuzana Kovalová, advokátka Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica IČO: 33 762 031 Zapísaná v zozname advokátov SAK pod č. 0324

  JUDr. Peter Púchovský, advokát Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica IČO: 33 759 537 Zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 0199

  JUDr. Oskar Chnápko, advokát Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica IČO: 45 018 201 Zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 5473

  Pripomienky k ochrane osobných údajov nám posielajte na adresu info@kovallawyers.sk

  V zmysle všeobecne záväzného Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sme prijali technické a organizačné bezpečnostné opatrenia tak, aby sme čo možno najkomplexnejšie chránili osobné údaje našich klientov pred neželaným prístupom tretích osôb. Z tohto dôvodu je potrebné prenášať osobné údaje medzi nami a klientom prostredníctvom e-mailu šifrované, resp. v zabezpečenom formáte s tým, že heslo bude dopredu odsúhlasené s klientom osobne, alebo telefonicky. Bezpečnosť a dôvernosť Vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá.

  Ako a prečo spracúvame osobné údaje

© 1991-2007    KOVAL & spol.    Všetky práva vyhradené.