Právny servis

Občianske právo

  1. Občianske právo hmotné – vecné práva (vrátane práv k nehnuteľnostiam, vyhotovovanie zmlúv a analýz, riešenie zložitých vlastníckych vzťahov), záväzkové právo, dedičské právo (vrátane vyporiadania nehnuteľností a pohľadávok v dedičskom konaní),

  2. Občianske právo procesné – zastupovanie pred súdmi všetkých stupňov, i mimosúdne dohody smerujúce k ukončeniu súdnych sporov,


Úvod
© 1991-2007    KOVAL & spol.    Všetky práva vyhradené.