Právny servis

Pracovné právo

Všetky podklady budú vyhotovené v štátnom jazyku. V prípade záujmu sme schopní zabezpečiť ich vyhotovenie aj v iných jazykoch pri dôslednom preklade odbornej terminológie.

Z titulu výkonu advokácie sú advokáti poistení za zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone tejto činnosti, vrátane škody spôsobenej nesprávnym postupom nad bežný štandard, a to až do výšky 20.000.000,- Sk.

Vzhľadom na dosiahnutý stupeň vzdelania, dĺžku a zameranie odbornej praxe, poskytnúť advokátske služby osobne, samostatne, čiastočne aj prostredníctvom zamestnancov, ktorí budú pracovať pod odborným vedením advokátov, využívajúc pritom všetky vedomosti a skúsenosti, uplatňujúc všetky dostupné prostriedky a právne argumenty na prospech obstarávateľa, dodržujúc pri tom zákony, iné všeobecne záväzné právne predpisy, dobré mravy a zásady slušnosti vo vzťahoch ako k obstarávateľovi, tak aj k tretím osobám.

Podľa § 23 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o advokácii“) sme povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých som sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci.

Nadobudnuté skúsenosti a vytvorené zázemie nám umožňujú poskytovanie rozsiahlej a časovo náročnej právnej pomoci, poskytovanie právnej pomoci počas neprítomnosti, poskytovanie právnej pomoci počas práceneschopnosti niektorého z advokátov, poskytovanie právnej pomoci v prípadoch, keď z iných objektívnych dôvodov, nebude možné poskytovať právnu pomoc osobne a samostatne.

Úvod
© 1991-2007    KOVAL & spol.    Všetky práva vyhradené.